Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave
Artikel 1 Definities
Artikel 2 Toepasselijkheid
Artikel 3 Offerte
Artikel 4 Totstandkoming en acceptatie van een overeenkomst
Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
Artikel 6 Uitvoering overeenkomst
Artikel 7 Contractduur, uitvoeringstermijn
Artikel 8 Honorarium
Artikel 9 Annulering
Artikel 10 Aansprakelijkheid
Artikel 11 Betaling
Artikel 12 Geheimhouding
Artikel 13 Intellectueel eigendom
Artikel 14 Vragen en klachten
Artikel 15 Wijzigingen
Artikel 16 Toepasselijk recht

Artikel 1: Definities:

Onderwijs:
Onderwijs, opleiding, herhaling, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

Contactonderwijs:
Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.

Formeel onderwijs:
Onderwijs dat gereguleerd wordt door wetgeving en dat wordt afgesloten met een formeel, d.i. wettelijk erkend diploma.

Niet-formeel onderwijs:
Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door wetgeving.

Educatieve dienst:
Het geven van onderwijs, al dan niet met inbegrip van levering van lesmateriaal en al dan niet met inbegrip van het daarover af te leggen examen of de te volgen andere vorm van toetsing.

Cursist:
Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, al dan niet gestuurd door een bedrijf of instelling, die Tolsma Safety Training (hierna te genoemd als Tolsma Safety Training) inhuurt of met Tolsma Safety Training onderhandelt over het verstrekken van een opdracht dan wel aan Tolsma Safety Training een opdracht heeft gegeven, voor het verzorgen van (contact)-onderwijs of educatieve dienst.

Opdrachtgever:
Iedere organisatorische eenheid, elk bedrijf of instelling, die Tolsma Safety Training inhuurt of met Tolsma Safety Training onderhandelt over het verstrekken van een opdracht dan wel aan Tolsma Safety Training een opdracht heeft gegeven, voor het verzorgen van (contact)-onderwijs of educatieve dienst.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tolsma Safety Training en de cursist en/of opdrachtgever, met betrekking tot (contact)-onderwijs of een educatieve dienst, zowel betreffende formeel onderwijs als niet formeel onderwijs, en alle overeenkomsten die uitsluitend betrekking hebben op de koop van lesmateriaal.
 2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De onderstaande voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Tolsma Training, waarvan voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3: Offertes

De door van Tolsma Safety Training gemaakte offertes zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende één maand na datering van de offerte, tenzij anders is aangegeven.
Tolsma Safety Training is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
Alle in offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 4: Totstandkoming en acceptatie van een overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door middel van ondertekening en retourzending van het door Tolsma Safety Training aangeboden formulier.
 2. De overeenkomst komt tot stand door middel van een schriftelijke opdracht van de cursist en/of opdrachtgever.
 3. De overeenkomst komt tot stand via het invullen van de inschrijfpagina op de website.
 4. De overeenkomst is definitief wanneer deze is bevestigd door Tolsma Safety Training. Mondelinge afspraken dienen ten alle tijden schriftelijk te worden bevestigd, dit kan per post, per mail of elektronische correspondentie zijn.
 5. Afbeeldingen, omschrijvingen en informatie in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Tolsma Safety Training zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. De algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de cursist en/of opdrachtgever en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Tolsma Safety Training.
 7. Optionele data hebben een geldigheid van maximaal 14 dagen, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.
  Bij het overschrijden van de termijn komt de optie  te vervallen.
  Bij een kortere tijdsspanne dan de 2 weken termijn voor cursisten en de 3 weken termijn voor opdrachtgevers, voor de eerste cursusdatum, zal Artikel 9: Annulering direct van kracht zijn.
 8. Voor cursisten geldt een bedenktijd van maximaal 14 dagen, tot uiterlijk 14 dagen voor start van de eerste cursusdatum.
 9. Voor opdrachtgevers geldt een bedenktijd van maximaal 14 dagen, tot uiterlijk 3 weken voor de start van de eerste cursusdatum.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.

 1. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft/hebben, zal Tolsma Safety Training opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 2. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Tolsma Safety Training daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 3. Tolsma Safety Training zal geen extra kosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 6: Uitvoering overeenkomst

 1. Tolsma Safety Training bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd en zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Tolsma Safety Training het recht de overeenkomst door derden te laten uitvoeren, een en ander ter beoordeling van Tolsma Safety Training.
 3. Tolsma Safety Training is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Tolsma Safety Training is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 4. Voor zover de dienstverlening van Tolsma Safety Training bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan Tolsma Safety Training steeds voor de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen.
 5. Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Tolsma Safety Training aanleiding geeft, is Tolsma Safety Training gerechtigd de opleiding, cursus of training te annuleren, te combineren met een of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

Artikel 7. Contractduur, uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
  Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever, Tolsma Safety Training derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8. Vergoeding werkzaamheden, vastgesteld tarief

 1. Voor overeenkomsten, aanbiedingen en opdrachten, waarin een vast tarief wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien
  geen vast tarief wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst, aanbieding of opdracht een vast tarief overeenkomen. Het vaste tarief is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal de geldelijke vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk gemaakte uren. Het tarief wordt berekend
  volgens de gebruikelijke uurtarieven van Tolsma Safety Training, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij overeenkomsten, aanbiedingen of opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Ook wanneer Tolsma Safety Training met een opdrachtgever een vast tarief of uurtarief overeenkomt, is Tolsma Safety Training, gerechtigd tot verhoging van dit tarief of uurtarief. 
  Tolsma Safety Training mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Tolsma Safety Training kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 9: Annulering

Beide partijen kunnen de overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen op grond van gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW
In geval van tussentijdse opzegging op grond van gewichtige redenen door de opdrachtgever is zij een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW

Cursist:

 1. Indien er sprake is van een overeenkomst, aanbieding of opdracht inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
  • a. annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt door middel van een aangetekend schrijven
  • b. bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van het contactonderwijs is de cursist 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd, met een minimum van € 25.00 per cursist.
  • c. bij annulering minder dan 3 dagen voor aanvang van het contactonderwijs of het niet verschijnen op de afgesproken cursus, is de consument 50% van de
   overeengekomen prijs verschuldigd, met een minimum van € 50.00 per cursist.
 2. Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, geen annulering meer mogelijk.

Opdrachtgever:

 1. Indien er sprake is van een overeenkomst, aanbieding of opdracht inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum en er zijn geen nadere afspraken vastgelegd dan geldt de volgende annuleringsregeling:
  • a. annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.
  • b. bij annulering minder dan 3 weken (21 tot 15 dagen) voor aanvang van het contactonderwijs zal de opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn, met een minimum van € 50.- per dagdeel.
  • c. bij annulering minder dan 2 weken (14 tot 8 dagen) voor aanvang van het contactonderwijs zal de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn, met een minimum van € 100.00 per dagdeel.
  • d. bij annulering minder dan 1 week (7 dagen) tot aan de dag van het contactonderwijs, zal de opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn, met een minimum van 200.- per dagdeel.
 2. Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, geen annulering meer mogelijk.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Tolsma Safety Training is niet aansprakelijk voor de tijdens de training of de cursus ontstane schade wegens verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist(en) respectievelijk opdrachtgever.
 2. Tolsma Safety Training is niet aansprakelijk voor tijdens de cursus of de training opgelopen persoonlijk letsel van de opdrachtgever of de deelnemer(s) behoudens opzet of grove schuld van Tolsma Safety Training.
 3. Tolsma Safety Training is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
 4. Tolsma Safety Training is jegens de opdrachtgever en de cursisten, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever respectievelijk de cursist(en) voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) de training dan wel het cursusmateriaal.
 5. De cursist wordt geacht lichamelijk in goede conditie te zijn en de docenten voor aanvang van de training op de hoogte te brengen in geval van lichamelijke blessures,
  ziektes of lichamelijke afwijkingen. Ook wordt de cursist geacht te weten waartoe hij/zij lichamelijk in staat is.
 6. De cursist verklaart door deelname aan de cursus dat hij/zij de lessen op eigen risico en verantwoordelijkheid volgt en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

Artikel 11: Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij uitblijven van betaling binnen deze termijn is afnemer tevens de wettelijke rente over het in de factuur genoemde bedrag verschuldigd. Als betaling na schriftelijke aanmaning uitblijft binnen de in de aanmaning genoemde termijn, is afnemer eveneens de kosten van buitengerechtelijke invordering verschuldigd, volgens de op dat moment geldende regels. 
Cursist of opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige korting of inhouding op het verschuldigde bedrag, tenzij dit schriftelijk met van Tolsma Safety Training is overeengekomen.
Indien Tolsma Safety Training besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de toegvoegde wettelijke rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Artikel 12: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 
Informatie geldt als vertrouwelijk als de andere partij verstrekte informatie uitdrukkelijk als zodanig betiteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechten op lesmateriaal, dat ingevolge deze overeenkomst door Tolsma Safety Training voor opdrachtgever wordt ontwikkeld of samengesteld, berusten bij Tolsma Safety Training, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle door Tolsma Safety Training verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Tolsma Safety Training worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Tolsma Safety Training houdt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt  gebracht.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Tolsma Safety Training zich de rechten en bevoegdheden voor, die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Artikel 14: Vragen en klachten

 1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educatieve dienst worden door Tolsma Safety Training beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Tolsma Safety Training per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Tolsma Safety Training, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn of haar rechten ter zake verliest.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat ter toetsing aan de rechter kan worden voorgelegd.

Artikel 15: Wijziging

Tolsma Safety Training behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden periodiek te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van toepassing zijn, zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van Tolsma Safety Training.

Artikel 16: Toepasselijk recht

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.